Prvky betonového plotu

Betonový plot se skládá doslova jako stavebnice. Jednotlivými prvky jsou zejména:

Od betonového plotu pak můžeme očekávat:

  • Betonový plot v první řadě dokáže zajistit velkou míru soukromí a to samozřejmě díky neprůhledností betonových desek, ze kterých se tento plot skládá. Drobné netěsnosti a tedy i „škvýry“, které nutně vždy vzniknou, lze řešit odpovídajícím „lepidlem“. Základem je ale opracování a uhlazení hran betonového dílce před osazením. Odstraní se tím drobné nerovnosti a desky na sebe lépe zapadnou.
  • Díky konstrukci z litého betonu dokáže tento druh plotu dobře tlumit zvuky velkoměsta a ruchy z ulice. Litý beton zajišťuje trvanlivost minimálně 40 let. 
  • Velkou výhodou je také neprostupnost prachu a nečistot z vedlejšího pozemku (často ze silnice či z ulice), což v kombinaci s faktem, že není třeba žádná údržba takového druhu plotu dělá betonový plot jedinečným a navíc cenově dostupným.

Betonové plotové dílce

Betonové plotové dílce jsou spolu se sloupky zakladním stavebním prvkem betonového plotu. V první fázi výstavby jsou do země zabetonovány betonové plotové sloupky. Po zatvrdnutí betonu jsou do sloupků zasunuty jednotlivé plotové dílce. Plotové dílce nemusí být jen betonové, častá je kombinace s dřevěnými plotovými dílci a dílci z tahokovu.

betonový plot rozměry
Velikosti betonového plotu v závislosti na počtu betonových plotových dílců. Vrchní plotový dílec je s obloukem a výškou v nejvyšším bodě 62 cm, výška ostatních betonových dílců je 50 cm.

Beton je odolný především stran namáhání tlakem, snese ale jen malé namáhání v tahu a snadno při této formě namáhání praská. To platí samozřejmě i pro výrobky z betonu. Betonové plotové dílce jsou proto armovány betonářskou železnou výztuží (roxory).

Řez dílcem betonového plotu
Řez dílcem betonového plotu – je patrné armování pomocí roxorů

Betonové dílce jsou vyráběny obvykle z tzv. vibrobetonu. Jedná se o speciální beton, který je upraven před ztuhnutím vibracemi tak, aby dosáhl vyšší pevnosti a trvanlivosti. Zhutnění se obvykle provádí vibrováním formy pro betonový odlitek pomocí tzv. vibračního stolu. Vysokofrekvenčními vibrace způsobí, že se sníží tření mezi částicemi tvořícími betonovou směs a ta se začne chovat jako kapalina. Během zhutňování dojde k vyplnění případných dutin a úniku zachyceného plynu. Výsledkem je beton s minimálními póry, vyšší trvanlivostí, pevnosti a s možností vytvořit hladký či jinak esteticky upravený pohledový povrch.

Výroba z vibrobetonu zajišťuje atraktivnější vzhled, neboť v betonu nezůstávají „bublinky“ (póry), které jsou vidět i na pohledové straně) a významně delší životnost a mrazuvzdornost (betonový prvek je více „uzavřen“ proti vlivu okolního prostředí).

oboustranná betonová deska
Oboustranný betonový dílec. Strana s detailněji vykresleným vzorem vznikla vytvrdnutím ve formě, druhá strana získává tvar pomocí speciálního „razítka“ na beton.

Betonové sloupky

Betonové sloupky jsou opatřeny drážkami, do nichž se zasouvají betonové plotové dílce a jsou v nich takto uchyceny proti vypadnutí. Stavba betonového plotu začíná vyhlouběním otvorů pro betonové sloupky a jejich zabetonováním do země.

betonový sloupek průběžný
Hladký průběžný betonový sloupek. Jasně patrné jsou zde drážky, do kterých se zasouvají plotové dílce.

Na spodní části sloupku je zámek, resp. konec drážky. Spravná vzdálenost této drážky od země je klíčová pro správné uložení desek betonového plotu. Dvě protilehlé drážky musí být vždy ve vodorovné rovině tak, aby spodní deska mohla být uložena ve vodorovné poloze. Na spodní dílec se skládají všechny další vrchní dílec, vodorovné uložení je proto nezbytné.

Stejně jako betonové plotové dílce, tak i sloupky mohou být se vzorem i oboustranným vzorem.

betonový plot pískový
Betonové plotové dílce jsou zasouvány do protilehlých betonových sloupků s drážkou. Správné umístění a zabetonování sloupků do země je nejklíčovější částí celé stavby.

 

Ozdobné prvky pro betonové ploty

Ozdobné prvky mohou být buď betonové nebo nebetonové. Betonové ozdobné dílce jsou obvykle vrchními dílci a slouží k ozdobnému a tvarově zajímavému zakončení plotu. Z nebetonových dílců jsou oblíbeny zejména dřevěné příčky a tahokov. A to opět jako vrchní dva dílce či zcela vrchní dílec.

Stavba betonového plotu

1. Projekt stavby betonového plotu

I když může být na první pohled plot jednoduchou záležitostí, i jeho stavba vyžaduje přípravu a jednoduchý projekt. V opačném případě může dojít ke značnému prodražení celé stavby.

Stavba betonového plotu začíná podrobným vyměřením pozemku a stanovením rozestupů a výškových úrovní jednotlivých sloupků. Chyby v této fázi stavby bývají „velmi drahé“ a promítnou se buď ve zvýšení nákladů na stavbu a materiál nebo v estetickém vzhledu výsledné stavby, obvykle však ve větší či menší míře v obojím. Rozhodně nelze, bez podrobného naplánování začít pouze stavbou sloupků, zejména, pokud je pozemek svažitý či jinak komplikovaný.

V této fázi je také vhodné provést orientační výkopy pro zjištění typu zeminy a skladby podloží.

2. Zemní práce a betonování sloupků

V rámci projektové fáze bylo stanoveno rozmístění sloupků a jednotlivé výškové úrovně. Nyní je třeba prohloubit otvory v zemi a betonové sloupky do nich usadit a zabetonovat. Při usazování betonových sloupků je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržet požadavek kolmosti sloupků na podloží, jinak v budoucnu hrozí poškození plotu z důvodu nerovnoměrného zatížení jednotlivých částí betonového sloupku.

Hloubka výkopu pro usazené betonového sloupku závisí na jeho rozměrech a váze, měla by však být alespoň 70 cm s dostatečnou šířkou. Hloubku i šířku výkopu je třeba přizpůsobit skladbě podloží a u sypkých zemin volit větší hloubku a nebo šířku.

3. Osazení plotovými dílci

Před zasunutím desek je třeba vyčkat dostatečného zatvrdnutí betonu, který teprve tím získa svou pevnost. Pokud tato podmínka není dodržena, dojde k posunu betonového sloupku v měkké betonové lóži a ten následně nebude stát rovně. To má dopad nejen estetický, ale také konstrukční, kdy může být problém při osazování plotu plotovými dílci. Mnohem větší problém je ale statický, kdy křivý sloupek je v určitých částech přetěžován působením gravitační síly na betonový plotový dílec. Časem pak může dojít k narušení stavby a částečnému zborcení.

Tvrdnutí betonu může probíhat hodiny až dny v závislosti na jeho chemickém složení a okolních podmínkách (tj. množství vody, případné přísady pro rychlé tvrdnutí, okolní vzdušná teplota a vlhkost apod.).

4. Údržba stavby

Betonový plot není náročný na údržbu jako takovou. Doporučujeme však občasnou podrobnější oblídku a opravu případných prasklin tak, aby jejich zvětšením nedošlo k poškození celé či části stavby. Problémy které se mohou časem objevit je prasknutí sloupku, prasknutí desky (často cizím zaviněním) apod. V krajním případě se může betonový plotový dílec až vyvrátit.

Pozn.: Podrobnější informace jsou uvedeny v článku Stavba betonového plotu.

Cena betonového plotu

Cena betonového plotu je samozřejmě závislá na délce plotu a typech použitých prvků dle akutálního ceníku. V případě stavby na klíč je pak třeba také počítat s náročností terénu, možností použití techniky apod.

Potejte nezávazně cenu prvků pro stavbu betonového plotu